Till dig i nian:

En framtid med spets.

Spetsutbildning på gymnasiet
– vägen till din drömutbildning

Välj utbildning
Hitta utbildning

Om.

Vad är en spetsutbildning?

Har du ett speciellt intresse eller en särskild talang? Passa på att utveckla din förmåga under gymnasietiden – och gör den till en dröm­utbildning! Genom att gå en spetsutbildning får du nyckeln till en framtid med oändliga möjligheter.

På en spetsutbildning få du chansen att fördjupa dina kunskaper, tillsammans med andra som delar ditt stora intresse. Du går i en vanlig klass och läser alla ämnen ihop med dina klasskompisar – utom just ditt specialintresse.

Dina profilämnen läser du i snabbare takt, med hjälp av välutbildade och engagerade lärare. Här får du chansen att bli utmanad och ta vara på hela din kapacitet, något som gör dig väl förberedd för vidare studier. Samtidigt är det förstås både spännande och kul!

Du får också möjlighet att läsa vissa universitetskurser redan på gymnasiet. En möjlighet som öppnar ännu fler dörrar mot framtiden!

Vad brinner just du för? Kanske är det matematik, naturvetenskap eller hållbarhetsfrågor. Musik, film eller teater? Eller språk, samhällskunskap och historia? Det är kanske eget företag som är din dröm eller att bli forskare. Oavsett vad, har du hittat rätt.

Av elever för elever – en film om spetsutbildning >

Välkommen!
Föreningen Sveriges spetsutbildningar

Din guide.

Våra spetsutbildningar

Karta.

Var i Sverige finns utbildningarna?

Här hittar du de spetsutbildningar som är med i Föreningen Sveriges spetsutbildningar, från Luleå i norr till Lund i söder. Alla utbildningar har riksintag, så du kan söka till dem oavsett var du bor i Sverige.

Om oss.

Föreningen Sveriges spetsutbildningar

För att en skola ska få starta en spetsutbildning krävs en hel del. Det behövs bland annat utomordentligt skickliga lärare, hög kvalitet och god kontakt med högskola och universitet.

Skolverket har beviljat tillstånd för teoretiska spetsutbildningar inom naturvetenskap, matematik, samhällsvetenskap, teknik och humaniora (språk och historia). De här utbildningarna bedrivs som en försöksverksamhet med ett sista intag höstterminen 2021.

Permanenta spetsutbildningar finns sedan tidigare inom estetiska ämnen som bild, formgivning, musik, dans och teater.

Bakom den här portalen står Föreningen Sveriges spetsutbildningar. Föreningen startade 2009 som ett nätverk men är sedan 24 mars 2018 en formell ideell förening.

Vi organiserade ursprungligen enbart teoretiska spetsutbildningar. Sedan ombildningen till formell förening har vi även öppnat upp för estetiska spetsutbildningar, det vill säga samtliga spetsutbildningar som finns i Sverige.

Föreningen omfattar år 2018 86 procent av landets teoretiska spetsutbildningar, vilket är detsamma som 15 skolor av totalt 18. Vidare har föreningen fem medlemsskolor som erbjuder sju estetiska utbildningar. Tre av dem har gått med i föreningen i år, två finns med sedan tidigare då de både erbjuder estetiska och teoretiska spetsutbildningar.

Vår förening verkar för att

  • alla spetsutbildningar blir permanenta på gymnasiet oavsett inriktning
  • spetselever ges meritpoäng för spetskurserna för att inte missgynnas vid intagningen till fortsatta studier
  • spetsutbildningar ges samma ekonomiska stöd som riksidrottsgymnasier
  • utveckla undervisningen och metodiken inom spetsutbildningen
  • stärka samarbetet mellan föreningens medlemsskolor.

Vill du veta mer? Läs gärna den här debattartikeln som är publicerad i Svenska Dagbladet.

Inom föreningen tar vi också vara på och utvecklar de erfarenheter och den kunskap som alla bidrar med under försöksverksamheten och i de permanenta spetsutbildningarna: skolledningar, lärare och elever. Samarbetet har varje år befästs med föreningens höstkonferens. Vi har även en kontinuerlig dialog med Skolverket.

Läs mer på Skolverkets egen webbplats, både om försöksverksamheten och de övriga spetsutbildningar som finns i Sverige.

Kontakt.

Om du har frågor eller funderingar som rör föreningen
så är du välkommen att kontakta oss:

Adress

Föreningen Sveriges spetsutbildningar
c/o Zadig
Trädgårdsgatan 14a
223 53 lund


Styrelsen 2019

Ordförande:

Maria Hahne
Luleå Gymnasieskola, Kungsfågeln, Repslagargatan 4, Luleå
070-387 23 30

maria.hahne@skol.lulea.se

Vice ordförande:

Thomas Axelsson
Europaskolan Strängnäs, Storgatan 2, 645 33 Strängnäs
0152-33 11 00, 070-235 99 22

thomas.axelsson@europaskolan.se

Sekreterare:

Anna Eriksson
Tumba Gymnasium/Xenter, Utbildningsv 4, 147 40 Tumba
070-866 92 20

anna.eriksson@botkyrka.se

Kassör:

Sverker Zadig
Spyken, Box 2003, 220 02 Lund
046-359 78 84, 070-513 49 67

sverker.zadig@lund.se

Ledamot:

Pär Sundbaum
Utbildningskontoret, Borås stad,
033-35 77 65

par.sundbaum@boras.se

Ledamot:

Marcus Boljang
Rudbecksgymnasiet, Kungsgatan 31–33, 701 35 Örebro
019-21 65 69, 072-142 77 95

marcus.boljang@orebro.se

Ledamot:

Åse Gustafsson
Gullmarsgymnasiet, Rinkenäsgatan 2, 453 30 Lysekil
0523-61 32 82, 070-521 92 82

ase.andren-gustafsson@lysekil.se

Aktuellt.

Här hittar du aktuella händelser inom Föreningen Sveriges spetsutbildningar.

Härmed kallar Föreningen Sveriges spetsutbildningar till årsmöte den 22 mars kl 8.30 i Finlandshuset i Stockholm.

Årsmötet inleds med en kort lägesrapport från föreningens medlemsskolor. Mötet är också kombinerat med den konferens vi genomfört sedan 2010.  Ett konferensprogram kommer att sändas ut under vecka 10.

Under konferensen ger vi en rapport från styrelsens uppvaktning av Utbildnings­departementet den 18 mars. Vi gör även en genomgång av läget inför Skolverkets viktiga rapport som ska lämnas den 30 april till Utbildningsdepartementet. Eftersom försöksverksamheten ska vara avslutad 2024 kan inte ett beslut om en eventuell fortsättning ligga alltför långt borta i tiden. Självklart kommer föreningens fortsatta fokusområden att diskuteras under konferensen.

Vi räknar med att konferensen pågår till 16.00.

Föreningen står för gemensamma konferenskostnader (lokaler samt eventuella föreläsare). Mat, logi och resor bekostas av deltagande skolor.

Kallade skolor:

Carlforsskas Ekonomi- och Handelsskola, Västerås
Danderyds gymnasium, Danderyd

Ehrensvärdska gymnasiet, Karlskrona

Europaskolan Strängnäs och Europaskolan Rogge, Strängnäs

Gullmarsgymnasiet, Lysekil

Hvitfeldtska gymnasiet, Göteborg

Katedralskolan, Lund

Luleå Gymnasieby, Luleå

Polhemsskolan, Lund

Sven Eriksonsgymnasiet, Borås

Tumba gymnasium, Botkyrka

Viktor Rydbergs Gymnasium, Djursholm

Rudbecksgymnasiet, Örebro

ABB Industrigymnasium,Västerås

Sturegymnasiet, Halmstad

Gymnasieskolan Spyken, Lund

S:t Botvids gymnasium, Botkyrka

Apelrydsskolan, Båstad

Karolinska gymnasiet, Örebro

Varmt välkomna!

O.s.a. vecka 10 till goran.hillgren@europaskolan.se

Vi har lämnat in en skrivelse till Utbildningsutskottet angående estetiska ämnen:

Föreningen Sveriges Spetsutbildningar – FSS ser det som angeläget att ett estetiskt obligatoriskt ämne återinförs på gymnasiet. Vi hoppas att ni har möjlighet att ta del av våra synpunkter i den bifogade skrivelsen. 

Den har även gått med kopia till Utbildningsdepartementet och Skolverket

Bifogade dokument kan ni läsa här:

FSS – Skrivelse angåend estetiskt ämne på gymnasniset >
Bilaga 1 – Ann Bamford yttrande 2011 >
Bilaga 2 – PM Estetisk utbildning >

Föreningen Sveriges spetsutbildningar kallar till årsmöte fredagen den 23 mars kl 10.30 i Finlandshuset, Snickarbacken 4 i Stockholm.

Dagordning:

1. Fastställande av röstlängd för mötet (vem som har rösträtt).

2. Val av ordförande och sekreterare för mötet.

3. Val av protokolljusterare och rösträknare.

4. Fråga om mötet har utlysts på rätt sätt.

5. Fastställande av dagordning.

6. a) Styrelsens verksamhetsberättelse för det senaste verksamhetsåret.
    b) Styrelsens förvaltningsberättelse (balans- och resultaträkning) för det senaste räkenskapsåret.

7. Revisorernas berättelse över styrelsens förvaltning under det senaste verksamhets-/räkenskapsåret.

8. Fråga om ansvarsfrihet för styrelsen för den tid revisionen avser.

9. Fastställande av medlemsavgifter.

10. Fastställande av verksamhetsplan samt behandling av budget för det kommande verksamhets-/räkenskapsåret.

11. Behandling av styrelsens förslag (propositioner) och i rätt tid inkomna förslag från medlemmarna (motioner).

12. Val av:

    a) föreningens ordförande för en tid av 1 år.
    b) halva antalet övriga ledamöter i styrelsen för en tid av 2 år.
    c) 3 suppleanter i styrelsen med för dem fastställd turordning för en tid av 1 år.
    d) 2 revisorer jämte 2 suppleanter för en tid av ett år. I detta val får inte styrelsens ledamöter delta.
    e) 3 ledamöter i valberedningen för en tid av ett år, av vilka en skall utses till sammankallande.

13. Eventuellt övriga frågor som anmälts under punkt 5.